Maligayang kapistahan ng Immaculada Conception ni Maria

Mariang kalinislinisan, Ina ng bawat tahanan, tagapagkalinga ng bawat pamilyang Pilipino, narito kaming lumalapit sa iyong kandili upang ihandog namin sa iyo ang aming pamilya.

Sa bawat tuwa, sakit at paghihirap, huwag mong itulot na kami ay mawalay sa iyo bagkus ay basbasan mo ang bawat pamilyang Pilipino upang katulad ng iyong tahanan sa Nazareth ay maghari ang pananalig, kabanalan at kalinisan at makamit ng bawat pamilya ang masaganang biyaya ng Diyos.

Idinadalangin namin sa iyo ang aming mga mga kapatid na sa kasawiang palad ay nawawalay pa sa amin. Itulot mong magbalik sila agad sa tahanan ng kanilang Ama at ng magkaroon na lamang ng iisang Pastol. Basbasan mo ang aming mga kabataan, pag-asa ng aming kinabukasan.

Lingapin mo ang aming mga mahihirap , mga may sakit, ang mga naliligaw ng landas ng buhay. Magliwanag sa aming puso ang iyong pagmamahal at nang sa tulong mo, magkaisa kaming lubos sa paglutas ng aming mga suliranin sa ikauunlad ng aming buhay at ng aming pamayanan. Maghari ka sa amin, mahal na panginoon at sa pamamagitan ni Mariang kalinislinisan, palaganapin mo sa amin ang iyong kabanalan, kasaganaan at kapayapaang walang hanggan.

𝗔𝗺𝗲𝗻.